5 Ekim 2013 Cumartesi

DÜNYA HAKİMİYETİ İÇİN BÜTÜN DÜNYA SİYONİSTLERİNE (YAHUDİLERİNE) VERİLEN TALİMAT

1 - Radyo, televizyon, gazeteler, sinema, mec­mular ve kitaplar üzerindeki büyük kontrolümüzü genişletiniz.

2 - Hukuk, Tıp, Kimya ve buna benzer bütün tahsillerden, Yahudi olmıyanları uzaklaştırınız ve Yahudileri bilhassa bu şubelerde tahsile ve okumağa teşvik ediniz.

3 - Gayri Yahudilerin mektep ve kollejlerini birer içtimaî ihtilâl merkezi haline getiriniz.

4 - Gayri Yahudi peygamberleri gülünç şekle sokup onları rezil rüsva edecek mevzular icat ve ay­nı zamanda Yahudi olmıyanlar arasında tefrik ve nifak çıkarınız. Din müesseselerini zayıflatmalı, fakat bizlere karşı da kendilerine kardeşlik (!) hisleri tel­kin ediniz.

5 - Bizden olmıyanların kadın ve çocuklarının ahlâklarını ifsat ediniz.

6 - Kanunları ve anayasaları yanlış şekillerde tefsir ederek mahkemelerini dahi iğlâk edip her ye­re şüphe ilka ediniz.

7 - Içtimaî sınıflar arasında nifak ve mücadele tohumlarını ekiniz. Renkli ırkları diğer ırklara düş­man kılınız.

9 - Çeşitli aşılar ve suya katılan türlü yabancı maddelerle bizden olmıyanları tımarhanelere atarak ve medenî hakları suistimal ederek onları yok edi­niz, tüketiniz.

10 - Devlet adamlarını eliniz altında tutmağa çalışınız.

11 - Memleketlere girmek imkânlarını ve ka­nunlarını kolaylaştırınız.

12 - Her vasıtaya müracaat ederek para üzerin­deki diktatörlüğümüzü takviye ediniz.

13 - Hükümetin, ordunun ve bahriyenin en can noktalarına Yahudileri yerleştiriniz.

14 - Cumhuriyeti ortadan kaldırarak onun ye­rine demokrasiyi ikame ediniz.

15 - Türlü hile ve desise kullanarak işçileri el­de tutunuz. Mitingler tertip ediniz. Grevler yaptırı­nız ve bu mevzuda hiçbir fedakârlıktan çekinmeyi­niz.
Millî İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) atası olan “Teşkilât-ı Mahsusa”nın son Başkanı Hüsamettin Ertürk, ele geçirdiği Siyonistlerin Protokolleri’ni anılarında açıkladı.

Söz Teşkilât-ı Mahsusa’nın son Başkanı Hüsamettin Ertürk’te:

Ben Teşkilat-ı Mahsusa’da çalışırken Dünya’ya hakim olmak isteyen bu Milletlerarası Siyonist Teşkilatının elimize geçen 22 maddelik düsturları vardı ki, ne kadar manalıdır. Burada şöyle yazılıdır:

1 – Genç nesilleri mugayir-i ahlak telkinlerle bozmalı,

2 – Aile hayatını yıkmalı,

3 – Insanlara, aşağı sınıflarla tahakküm etmeli,

4 – Sanatı zayıflatmak, edebiyatı müstehcen ve şehevi bir hale sokmalı,

5 – Mukaddesata hürmeti yıkmalı, hürmetle anılan kimseler hakkında rezilane vak’alar uydurmalı,

6 – Hududsuz bir lüks, başdöndürücü modalar icad etmeli, çılgınca sarfiyatı teşvik eylemeli,

7 – Kalabalıkların vakitleri, eğlenceler, oyunlarla oyalanmalı, herkes düşünmekten alıkonmalı,

8 – Müfrit nazariyelerle (kuramlarla) fikirler zehirlenmeli, gürültü ve kargaşalıklar yaratılmalı, içtimai sınıflar arasına kin ve itimatsızlık sokulmalı,

9 – Aristokratlara müthiş vergiler koyarak onları bunaltmalı, aralarına kin ve itimatsızlıklar saçmalı,

10 – Mal sahipleriyle işçilerin arasını bozmalı, grevler, sabotajlar tertib ettirmeli,

11 – Yüksek tabakanın manevi kuvvetini her çareye başvurarak kırmalı,

12 – Sanayiin ziraati ezmesine imkan vermeli, böylece köylü sınıfını ortadan kaldırmalı,

13 – Saçma nazariyeleri ortaya atarak halkı gayri kabil-i tatbik fikirlerle dolambaçlı yollara sevketmeli,

14 – Hayat pahalılığını körüklemeli, ücretleri arttırmalı,

15 – Beynelmilel mes’eleler ihdas ederek milletler arasına kin ve nefret tohumları serpmeli,

16 – Milletlerin mukadderatını tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin ellerine tevdi ettirmeli,

17 – Bütün hükumet şekillerini değiştirmeli, bir çok sırları ifşa etmeli,

18 – Meşru hükumet tarzlarından mutlak bir istibdada gitmeli,

19 – Siyasi, iktisadi buhranlar yaratmalı, servetleri mahvetmeli,

20 – Mali istikrarı bozmalı, iktisadi krizleri çoğaltmalı, spekülasyonlara, enflasyonlara yol açmalı, altını mahdud ellerde toplamalı, muazzam sermayeleri felce uğratmalı,

21 – Hükumetlerin ölümlerini hazırlamalı: Insaniyeti elem, ıstırab ve yoksulluk içine atmalı.KAYNAK: M.M. GRUBU BAŞKANI Albay Hüsamettin Ertürk'ün Hatıraları, Iki Devrin Perde Arkası, kaleme alan : Samih Nafiz Tansu, Sebil Yayınevi, Istanbul 1996, sayfa 48, 49. ( 1.BASKI 1964 )

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *