17 Ekim 2013 Perşembe

YARDIM TOPLAMA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

Milliyet gazetesinde yer alan bir ilan (5 Mayıs 1960)

YARDIM TOPLAMA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

Kanun Numarası : 2860 
Kabul Tarihi : 23/6/1983
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :22 Sayfa : 438

1 – 29/5/1986 tarih ve 3294 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numaraları: 21, 22, 23, 29)

Madde 21 – (23/6/1983 tarih ve 2860 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
Kurban derisi, bağırsak, fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama yetkisi Türk Hava Kurumuna aittir.

Madde 22 – (23/6/1983 tarih ve 2860 Sayılı Kanunun hükmüdür.) 
Türk Hava Kurumunca toplanan kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekat zarflarından sağlanan gelirden zorunlu 
giderler düşüldükten sonra kalan toplam paranın yüzde ellibeşi Türk Hava Kurumuna, yüzde yirmisi Türkiye Kızılay 
Derneğine, yüzde yirmisi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ve yüzde beşi Diyanet Vakfına dağıtılır.

Madde 23 – (23/6/1983 tarih ve 2860 Sayılı Kanunun hükmüdür.) 
Kurban derisi, bağırsak toplama, fitre ve zekat zarfı dağıtma biçimi, bu işlerde çalışanlara yapılacak ödeme, giderler 
ile gelirin paylaşılmasına ait usul ve esaslar, gelirden pay alacak kuruluşların görüşleri alınarak yönetmelikte gösterilir. 

Madde 29 fıkra iki – (23/6/1983 tarih ve 2860 Sayılı Kanunun hükmüdür.) 
Türk Hava Kurumu dışında kişi ve kuruluşların kurban derisi bağırsak toplaması, fitre ve zekat zarfı dağıtarak para 
toplaması halinde sorumlular, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar hafif para 
cezasına mahküm edilirler. Ayrıca toplanan kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekat paralarına el konularak, Türk Hava 
Kurumuna devredilir. Elden çıkarılmış olması halinde ise, değerinin iki katının alınmasına hükmedilir.

2 – 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numarası:7)

Madde 7 – (23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa İçişleri Bakanlığından, bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o 
ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alınır.

Yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemlerin yürütülmesinden, il ve ilçelerin emniyet kuruluşları, ilçede emniyet 
kuruluşunun bulunmaması halinde jandarma kuruluşları görevlidir. İzinin İçişleri Bakanlığınca verilmesi halinde ise bu görev 
Emniyet Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

3 – 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 
(Madde numaraları: 28, 29.)
Madde 28 – (23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Yardım toplama faaliyetinden elde edilen mal ve paralar Devlet malı sayılır. Bunlara karşı suç işleyenler, Devlet 
memuru gibi cezalandırılırlar.

Madde 29 – (23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Bu Kanunun hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlar, altıyüzonmilyon lira idarî para cezasıyla 
cezalandırılırlar. İzin verilen yer dışında yardım toplayanlar ise, dörtyüzotuzbeşmilyon lira idarî para cezasıyla 
cezalandırılırlar. (1)

(İkinci fıkra Mülga: 29/5/1986 - 3294/10 md.)
Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara eylemleri ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde 
yüzyetmişbeşmilyon lira idarî para cezası verilir. (1)

(Ek: 24/4/2003-4854/3 md.) Bu maddede yazılı olan para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. 

Verilen kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı 
tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın 
yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde 
inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

(Ek: 24/4/2003-4854/3 md.) Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz toplanan mal ve paralara idarece 
verilen cezalar kesinleşinceye kadar elkonulur. Para cezasının kesinleşmesinden sonra elkonulan mal ve paraların 
müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir.
____________________
(1) 24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan "üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve 
ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler." ibaresi, "altıyüzonmilyon lira idarî para cezasıyla 
cezalandırılırlar.", aynı fıkrada yer alan "iki aydan dört aya kadar hafif hapis ve ikibin liradan yedibinbeşyüz liraya kadar hafif para 
cezasına mahkûm edilirler. Ayrıca, her iki hâlde de, izinsiz toplanan mal ve paranın müsaderesine hükmolunur." ibaresi, 
"dörtyüzotuzbeşmilyon lira idarî para cezasıyla cezalandırılırlar.", son fıkrada yer alan "davrananların fiilleri daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde haklarında, bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası hükmolunur." ibaresi, "davranışta bulunanlara eylemleri ayrı 
bir suç oluşturmadığı takdirde yüzyetmişbeşmilyon lira idarî para cezası verilir." olarak 6/5/2003 tarihinden geçerli olmak üzere 
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *